Friday, 30/10/2020 - 02:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Võ Xán

Hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid- 19 trong các cơ sở giáo dục.

        UBND HUYỆN TÂY SƠN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       ---------------------------------                                                      ------------------------------

Số:122 /PGDĐT                                                             Tây Sơn, ngày  26 tháng 3 năm 2020

V/v hướng dẫn khai báo sức khỏe tự 

nguyện để phòng, chống dịch Covid- 19 

trong các cơ sở giáo dục.

                                    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS.

 

Thực hiện Công văn số 530/SGDĐT-GDTrH ngày 24/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19; Phòng GD&ĐT đề nghị các trường mầm non, tiểu học, THCS chủ động triển khai các công việc sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên, học sinh, khuyến khích phụ huynh và người thân thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng NCOVI do Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xây dựng.

2. Tổ chức triển khai các hình thức thích hợp nhằm hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI từ địa chỉ: https://bit.ly/2J87spD.

Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như trên (để thực hiện);
  • Sở GD&ĐT (để báo cáo);
  • Lưu: VT, VP, MN, PT, LĐ.

 

                   TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

 

Võ Ngọc Khanh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 457
Năm 2020 : 4.277